Zdravstvo v tujini

Povsod po svetu sta na oblikovanje zdravstva najbolj vplivala zgodovinski razvoj in politična volja. Ne glede na to pa Stepan in drugi (Sistemi financiranja v zdravstvu : mednarodna primerjava, 1999) z gospodarskega vidika razlikujejo med tremi osnovnimi oblikami:

  • obvezno zavarovanje, ki temelji na solidarnosti,
  • obveznost zavarovanja, ki izhaja iz individualističnega načela,
  • državna zdravstvena služba, ki temelji na socialno-ekonomskih načelih.

Toth (Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje, 2003) ugotavlja, da poleg sredstev zdravstvenega zavarovanja (ali proračuna) obstajajo v vseh državah še dodatni viri za uresničevanje zdravstvenega varstva, ki dopolnjujejo obvezno zavarovanje – to so sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za tiste storitve, ki presegajo okvire osnovne zdravstvene oskrbe.

Idealnih rešitev ali splošno veljavnih modelov zdravstva na svetu ni, spoznanja in izkušnje iz drugih držav pa bi nam zagotovo omogočila najti boljše rešitve ter z njimi doseči – boljše zdravstvo. Seveda, rešitve v drugih državah ne smemo nekritično prevzemati ali a priori zavračati, služijo pa lahko za premišljeno in preudarno ter argumentirano javno razpravo o poteh k boljšemu zdravstvu.

Zato v tem poglavju predstavljamo rešitve v nekaterih državah Evropske unije. Poleg že navedenih dveh virov zgoraj smo si pri opisih pomagali tudi z gradivi Evropske komisije iz leta 2012 z naslovi »Vaše pravice iz socialne varnosti v…«, dosegljivimi na portalu ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815.

Preveri zdravstvo v različnih državah: