Zdravstvo v tujini – Avstrija

Avstrijsko zdravstveno zavarovanje je sestavni del socialnega zavarovanja in je z njim pravno, organizacijsko in upravljavsko močno povezano. Zavarovanje je obvezno za vse osebe s plačano zaposlitvijo, za nezaposlene osebe, ki prejemajo nadomestila za primer brezposelnosti, osebe, ki prejemajo na potrebe usmerjena zajamčena minimalna sredstva, osebe, ki prejemajo pokojnino ali so zaprosile zanjo, udeležence poklicne rehabilitacije, osebe, ki opravljajo vojaško ali civilno službo ter za samozaposlene osebe in vse družinske člane, kar vodi do skoraj celovite pokritosti zdravstvenega varstva. Osebe, ki iz opravljanja poklicnih dejavnosti prejmejo (skupni) dohodek, nižji od praga mejnega zaslužka (Geringfügigkeitsgrenze) 376,26 evrov na mesec, so izvzete iz obveznega zavarovanja.

Osebe, ki nimajo obveznega zavarovanja, imajo pravico do prostovoljnega zavarovanja, pri katerem v celoti sami plačajo prispevek pri zdravstvenih blagajnah – tako prostovoljno zavarovane osebe so upravičene do storitev iz zdravstvenega zavarovanja samo, če so zavarovane vsaj šest mesecev, pravic do nadomestil pa nimajo. Boljše pogoje (standard) bolnišnične oskrbe in pravico do izbire zdravnika specialista v bolnicah si lahko zagotovite še s komercialnim dodatnim zavarovanjem pri eni od 8 zavarovalnic. V komercialna prostovoljna zavarovanja je vključeno precejšnje število avstrijskih zavarovancev, ker so sicer občutno slabše obravnavani.

Obvezno zavarovanje izvaja 19 skladov za zdravstveno zavarovanje (primerljivo z našim enim samim ZZZS), ki so samoupravljani subjekti javnega prava. Za bolnišnično oskrbo je bilo ustanovljenih 9 deželnih (Länder) zdravstvenih skladov, ki so to vlogo prevzeli od skladov za zdravstveno zavarovanje. Vključitev v sklad za zdravstveno zavarovanje je odvisna od zaposlitve (ne od prebivališča) in zavarovanec ne more izbirati med skladi za zavarovanje, saj je iz zgodovinskih razlogov to razdeljeno po posameznih ozemljih in poklicnih združenjih. Zato imajo železničarji, rudarji in uslužbenci v javni upravi posebne sklade za zavarovanje, enako velja za kmete, zaposlene v trgovini in notarje. Vsi skladi za zavarovanje so vključeni v Osrednje združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger), ki zastopa splošne interese socialnega zavarovanja. Posamezne bolniške blagajne (skladi) imajo zakonsko pravico do ustanavljanja lastnih zdravstvenih zmogljivosti.

V Avstriji imajo lahko vsi zdravniki zasebno prakso, in to tudi ob redni zaposlitvi v javni službi.

  • Financiranje

Kot zaposlena oseba morate plačevati prispevke v sisteme za zdravstveno zavarovanje, ki se izračunajo kot delež dohodkov (določeni odstotni delež bruto plače, vključno s 13. ali 14. plačo), za nakazovanje prispevkov je odgovoren delodajalec, ki vaš delež prispevka odtegne od vsake izplačane plače (načeloma polovico prispevka plača delodajalec, drugo polovico pa delojemalec). Če ste samozaposleni, temeljijo prispevki na vašem dohodku iz poklicne dejavnosti, pri čemer se uporablja najvišja mejna vrednost, ki se določi vsako leto (na primer 4.230 evrov na mesec; zavarovanec, ki ima višje prihodke od teh, plačuje prispevke le od tega zgornjega zneska). Ni vam treba plačevati prispevkov za nezgodno zavarovanje (plača jih samo delodajalec), za družinski dodatek (ta se financira iz delodajalčevih prispevkov in davkov) ali za nadomestilo za dolgotrajno oskrbo (financira se iz davkov). Če ste samozaposlena oseba, ste sami odgovorni za plačilo prispevkov za zdravstveno, nezgodno in pokojninsko zavarovanje. Najnižje prispevne stopnje plačujejo kmetje in javni uslužbenci, najvišje pa obrtniki in samozaposleni.

Drugi vir financiranja zdravstva v Avstriji so participacije zavarovancev in njihovih družinskih članov (za zdravila, predpisana na recepte, za zobozdravstvene storitve, zdraviliško zdravljenje, bolnišnično zdravljenje in tehnične pripomočke). Participacije so pri različnih zdravstvenih blagajnah (skladih) različne.

  • Pravice

Vaši vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Avstriji, imajo enake pravice do zdravstvenega varstva kot vi. Na splošno so vzdrževani družinski člani otroci do 18. leta starosti ali, če se redno šolajo ali poklicno usposabljajo, do 27. leta starosti. Tudi zakonski partner je zavarovan kot družinski člani. To vzporedno zavarovanje je brezplačno, če skrbi za otroke ali je skrbel za njih vsaj štiri leta; če prejema dodatek za dolgotrajno oskrbo za vsaj 3. kategorijo; ali če zagotavlja dolgotrajno oskrbo zavarovani osebi (3. kategorije). V vseh drugih primerih je treba plačati dodatni prispevek (3,4 % vaše bruto plače). Dodatni pogoji veljajo za (zunajzakonskega) partnerja, ki živi v skupnem gospodinjstvu (tudi za istospolnega partnerja). Z zavarovano osebo ne sme biti v sorodstveni vezi, v skupnem gospodinjstvu mora živeti vsaj 10 mesecev, za gospodinjsko delo pa ne sme prejemati plačila.

Vi in vaši vzdrževani družinski člani ste upravičeni do storitev splošnih zdravnikov, specialistov in zobozdravnikov ter do zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih predpiše zdravnik. Oskrbo na domu zagotavlja in plačuje sklad za zdravstveno zavarovanje in vključuje nekatere zdravstvene storitve (na primer dajanje injekcij, hranjenje po sondi, prevezovanje itd.), ki jih opravljajo diplomirane medicinske sestre ali zdravstveniki.

Če narava bolezni to zahteva, ste upravičeni do bolnišničnega zdravljenja brez časovne omejitve v standardnem cenovnem razredu.

Pravico do storitev iz zdravstvenega zavarovanja v Avstriji dokazujete z nacionalno kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo avtomatično prejmejo vsi zavarovanci in upravičenci. Osebna letna udeležba zavarovanca pri stroških za kartico je 10 evrov (izvzeti so otroci, upokojenci in socialno ogrožene osebe). V nujnem primeru vas bo zdravnik sprejel tudi brez e-kartice. Pri tem mu morate zagotoviti podatke o svojem skladu za zdravstveno zavarovanje in po koncu zdravljenja pokazati e-kartico.

Zdravstveno varstvo zagotavljajo zdravniki ali zobozdravniki, ki so sklenili pogodbo s skladom za zdravstveno zavarovanje (Vertragszahnärzte). Lahko obiščete tudi nepogodbenega zdravnika, pri čemer se vam povrne največ 80 % zneska, ki bi ga kril vaš sklad za zdravstveno zavarovanje, če bi vas zdravil pogodbeni zdravnik. Če vaš lečeči zdravnik meni, da vas je treba napotiti k specialistu, na kliniko ali podobno zdravstveno ustanovo, vam napiše napotnico lečečega zdravnika za drugega zdravnika (Überweisungsschein).

Zdravila predpiše pogodbeni zdravnik, izdajo pa se v vseh lekarnah. Praviloma morate za vsako predpisano zdravilo plačati pavšalni znesek 5,15 evrov. Za nekatere nalezljive bolezni ali od socialno ogroženih oseb (nezadostna sredstva) se doplačilo ne zahteva. Dodatno je znesek doplačila omejen glede na dohodek. Nosilec zdravstvenega zavarovanja na splošno krije strošek protez in drugih zdravstvenih pripomočkov do določene zgornje meje.

Sklad za zdravstveno zavarovanje krije stroške preventivnih in kirurških zobozdravstvenih storitev, ortodontskih storitev ter potrebnih zobnih protez. Stroški ortodontskih storitev in protez se ne krijejo v celoti.

Bolnišnično zdravljenje se zagotavlja v najbližji bolnišnici. Za vzdrževane družinske člane zaposlenih se prve štiri tedne zaračunava prispevek v višini 10 % cene storitev hospitalizacije. Kot zavarovana oseba morate plačati bolnišnici majhen dnevni znesek (za največ 28 koledarskih dni na leto). Od začetka petega tedna je bolnišnično zdravljenje za zavarovanca in njegove družinske člane brezplačno. V nekaterih primerih lahko sklad za zdravstveno zavarovanje v celoti ali delno krije stroške prevoza, potrebnega za dostop do zdravstvenega varstva.

Nadomestilo v primeru bolezni se ne izplačuje, dokler še prejemate plačo v skladu z določbami delovnega prava. Celotni znesek plače se lahko izplačuje od šest do dvanajst tednov, odvisno od delovne dobe. Po tem obdobju se še štiri tedne izplačuje polovica plače, nato pa se lahko zagotovi polovica denarnega nadomestila v primeru bolezni. Če skupni dohodki osebe ne presegajo mejnega praga dohodkov (Geringfügigkeitsgrenze), ki znaša 376,26 evrov na mesec, zavarovanje ni obvezno in oseba ni upravičena do denarnega nadomestila v primeru bolezni. V tem primeru je na voljo posebno prostovoljno zavarovanje. V osnovi lahko denarno nadomestilo v primeru bolezni prejemate do 52 tednov (eno leto), statut sklada za zdravstveno zavarovanje lahko pokrije podaljšanje do največ 78 tednov (leto in pol).

Dodatne informacije: http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Austria

Preveri zdravstvo v različnih državah:

Zadnja iskanja:

  • zdravstveno zavarovanje v avstriji
  • Mož je zaposlen v Avstriji zavarovanje za otroka