Zdravstvo v tujini – Belgija

Belgijski zdravstveni sistem temelji na načelih socialnega zavarovanja. Da bi bili zdravstveno zavarovani, se morate vključiti v zavarovalno ustanovo (organisme assureur/ verzekeringsinstelling) ali vzajemni zavarovalni sklad (mutualité/ziekenfonds) po svoji izbiri ali se vpisati pri območnem uradu pomožnega sklada za zdravstveno in invalidsko zavarovanje (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering – CAAMI/HZIV).

Obvezno so zavarovani vsi zaposleni, brezposelne osebe, upokojenci, samozaposleni, javni uslužbenci, invalidi, zaposleni v gospodinjstvu, študenti in družinski člani – praktično celotno prebivalstvo, zavarovanci pa imajo možnost izbire bolniške blagajne. Za upravičenost do zdravstvene oskrbe morate biti vključeni v sklad zdravstvenega zavarovanja, vaši prispevki ne smejo biti nižji od določenega minimalnega zneska. Uveljavljanje pravic je povezano s plačilom določenega minimalnega prispevka v preteklem letu, zaposleni pa morajo izkazati, da so v zadnjih 6 mesecih delali vsaj 120 delovnih dni. Za zdravstvene storitve in bolnišnična zdravljenja se plačujejo doplačila. Za stroške, ki jih obvezno zavarovanje ne krije (npr. nekatere oblike zdraviliškega zdravljenja, bolnišnične storitve, nenujni prevozi, dodatna nadomestila v času delovne nezmožnosti) lahko sklenete prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki jih izvajajo komercialne in vzajemne zavarovalnice.

  • Financiranje

Glavnino prihodkov v zdravstvu predstavljajo prispevki delodajalcev, delojemalcev in samozaposlenih oseb, ki so zavarovani pri vzajemnih zavarovalnicah ali pomožnih bolniških blagajn. Več kot tretjino sredstev prispevajo državna proračunska sredstva, skoraj desetino pa predstavljajo neposredna doplačila za zdravstvene storitve.

  • Pravice

Nosilec zdravstvenega zavarovanja vam načeloma povrne od 60 do 75 % stroškov zdravstvenih storitev, kot so obiski in pregledi pri splošnih zdravnikih ali specialistih.

Za zdravila, izdana na recept, je treba plačati določen znesek na vsak recept, katerega višina je odvisna od posameznega zdravila in ga nosilec zdravstvenega zavarovanja ne krije.

Pri sprejemu v bolnišnico morate plačati pavšalno predplačilo. Nato morate plačati še dnevni pavšalni znesek za vsak dan bivanja v bolnišnici v višini 14,71 evrov na dan. Tudi za zdravila, ki jih jemljete med bivanjem v bolnišnici, se zaračuna dnevni pavšalni znesek. Bolniki v splošni bolnišnici za zdravila plačajo 0,62 evrov na dan. Za povračilo stroškov farmacevtskih pripravkov je določen največji možni delež v višini 1,15 evrov ali 2,30 evrov na zavarovanca. Tistim, ki so upravičeni do prednostnega sistema, se zaračuna nižji delež.

Stroški fizioterapevtskih storitev se povrnejo samo, če jih je predpisal zdravnik. Načeloma nosilec zdravstvenega zavarovanja povrne 60 % stroškov fizioterapije.

Za zavarovance, ki niso upravičeni do prednostnega sistema in obiščejo ponudnika zdravstvene oskrbe brez koncesije, zdravstveno zavarovanje pokriva 75 % stroškov oskrbe.

Izbira zdravnika je svobodna, prost pa je tudi dostop do specialistov; okoli 60 % bolnišnic je zasebnih, 40 % pa javnih.

Do nadomestil za čas bolezni so upravičeni vsi delavci, ki jih zavezuje pogodba o delu, ki jim je bila priznana nezmožnost za delo, (1.) če so zavarovani pri nosilcu zdravstvenega zavarovanja in lahko dokažejo, da so plačali minimalni znesek prispevkov ter (2.) so delali 120 dni v šestih koledarskih mesecih pred izdajo potrdila o bolezni. Nekatera obdobja neaktivnosti, npr. plačan dopust, bolniški dopust itd. se prav tako štejejo v delovno dobo. Nadomestila v primeru bolezni se začnejo izplačevati po izteku obdobja zajamčenega dohodka, ki ga izplačuje delodajalec. To pomeni po dveh tednih delovne nezmožnosti za fizične delavce in po enem mesecu za pisarniške delavce. Nadomestilo znaša 60 % plače. Zgornja meja, ki se upošteva pri nadomestilih, je 126,49 evrov na dan za delovno nezmožnost. Za samozaposlene osebe veljajo posebne določbe.

Dodatne informacije: http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Belgium

Preveri zdravstvo v različnih državah: