Zdravstvo v tujini – Nizozemska

Zdravstvena oskrba je vključena v dva različna sistema zavarovanja, ki se medsebojno dopolnjujeta: obvezno pogodbeno zdravstveno zavarovanje (v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju (Zorgverzekeringswet)) in zavarovanje za posebne stroške zdravljenja, ki temelji na Splošnem zakonu o posebnih stroških zdravljenja (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Vsi ki zakonito prebivajo na Nizozemskem, in tisti, ki živijo v drugi državi, vendar delajo na Nizozemskem in plačujejo nizozemski davek na izplačane plače, se morajo vključiti v (obvezno) zdravstveno zavarovanje pri izbrani zdravstveni zavarovalnici – oseba mora sama izbrati zavarovalnico in skleniti pogodbo o zavarovanju, zdravstvene zavarovalnice pa morajo sprejeti vsakega, ki se želi zavarovati (izjemi: pripadniki oboroženih sil v aktivni službi (oskrbo jim zagotavljajo vojaške zdravstvene službe) in osebe, ki uveljavljajo ugovor vesti (to je, ki načelno ugovarjajo zavarovanju; ti ne plačujejo premij na podlagi zakona o posebnih stroških zdravljenja, niti se jim ni treba zavarovati na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju; plačujejo pa na dohodke vezane prispevke v obliki nadomestnega davka)).

Namesto obveznega javnega zavarovanja, ki so ga izvajale zdravstvene blagajne, in individualnega prostovoljnega, ki so ga izvajale zavarovalnice, velja od leta 2006 na Nizozemskem pogodbeno zavarovanje za vse prebivalstvo, ki ga izvajajo zavarovalnice: posamezniki izberejo osnovni paket zavarovanja, pri čemer je premija za vsakega zavarovana pri isti zavarovalnici enaka. Osnovni paket zavarovanja vključuje zdravstvene storitve pri splošnih zdravnikih in specialistih, bolnišnična zdravljenja v bolnicah, s katerimi ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo, zobozdravstene storitve, deloma zdravila ipd.

Tudi samozaposleni s sedežem podjetja na Nizozemskem ali tam opravljajo poklic, so samodejno vključeni v večino nacionalnih zavarovanj, niso pa upravičeni do zavarovanja za primer brezposelnosti. Pri večini storitev zdravstvene oskrbe iz zakona o zdravstvenem zavarovanju morajo zavarovanci, starejši od 18 let, sami prispevati k stroškom.

Tako zdravstveno zavarovanje (zdravstveno oskrbo) kot splošno zavarovanje za posebne stroške zdravljenja izvajajo zasebne zdravstvene zavarovalnice, ki jih nadzoruje Nizozemska služba za zdravstveno varstvo (Nederlandse Zorgautoriteit).

  • Financiranje

Sistem socialne varnosti na Nizozemskem se financira iz sistema prispevkov (plačujejo jih zaposleni, samozaposleni in delodajalci, ki prebivajo na Nizozemskem ali tam samo delajo) in davkov. Nominalni prispevek se plača zdravstveni zavarovalnici, s katero imate sklenjeno pogodbo.

  • Pravice

Kot imetnik zdravstvenega zavarovanja na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju imate pravico do zdravstvenih storitev. Na voljo sta dve glavni različici polic zdravstvenega zavarovanja: police, ki temeljijo na storitvah, in police, ki temeljijo na povračilu stroškov zdravljenja. Sklenitev zdravstvenega zavarovanja pri zdravstveni zavarovalnici vam samodejno zagotovi zavarovanje AWBZ.

Zdravstvena zavarovalnica lahko omeji povračilo stroškov zdravil na izdelke, ki vsebujejo določene zdravilne učinkovine. Zavarovalnice same (pod določenimi pogoji) določijo, za katera zdravila se stroški povrnejo. Oskrba s farmacevtskimi izdelki vključuje zdravila in nekatera živila, ki se uporabljajo v zdravstvene namene. Dovoljena zdravila so načelno razdeljena v skupine z enakovrednimi terapevtskimi snovmi. Meja povrnitve stroškov za določeno skupino zdravil se določi na podlagi povprečne cene zdravil v tej skupini. Če zavarovanec izbere zdravilo, ki je dražje od določene zgornje cene, mora sam poravnati razliko. Za povračilo za odobreno zdravilo, ki nima enakovredne terapevtske snovi, ni zgornje meje. Ta sistem se imenuje „sistem povračila stroškov za zdravila“ (geneesmiddelenvergoedingensysteem ali GVS).

Naj gre za javni prevoz, taksi ali zasebno vozilo, zavarovanec najprej 12 mesecev sam plačuje določen znesek. Prevoz bolnikov v ležečem položaju ali bolnikov, ki potrebujejo nadzor, se odobri le v štirih primerih: pri bolnikih z dializo ledvic, bolnikih, ki prestajajo kemoterapije ali radioterapije, pri slabovidnih ljudeh, ki se ne morejo gibati brez spremstva, in pri bolnikih na invalidskih vozičkih. Razdalja je lahko največ 200 kilometrov (v eno smer). Bolnik, ki mu zdravstvena zavarovalnica predhodno odobri zdravljenje ali storitve v bolj oddaljeni zdravstveni ustanovi (na Nizozemskem ali v tujini), ima pravico do povračila stroškov prevoza na daljšo razdaljo.

Pri otrocih in mladih do 18. leta starosti zobozdravstveno varstvo vključuje preventivno ohranjevalno oskrbo, fluoridne premaze do dvakrat letno od šestega leta starosti, zalivanje fisur, parodontalno oskrbo in kirurško zdravljenje. Pri odraslih vključuje zobne proteze in specialistično kirurško zdravljenje.

Proteze, očala, slušni aparati mora predhodno odobriti zdravstvena zavarovalnica.

Stroške bolnišnične oskrbe – razen psihiatričnih bolnišnic in psihiatričnih oddelkov splošnih in univerzitetnih bolnišnic – krije izvršni organ AWBZ, kadar trajajo več kot leto dni.

Izbira zdravnika z licenco je svobodna, do specialistov pa je možno priti samo prek splošnega zdravnika. Pri bolnišničnem zdravljenju lahko prosto izbirate med bolnišnicami ali ustanovami, ki jih je odobrilo Ministrstvo za zdravje. Plačila bo izvršila zasebna zdravstvena zavarovalnica.

Po civilnem zakoniku mora delodajalec bolnemu zaposlenemu v prvih dveh letih njegove bolezni izplačevati najmanj 70 % plačo. Zaposleni prvi dve leti bolezni prejemajo (vsaj) 70 % svoje plače. Delodajalec mora zaposlenemu izplačevati plačo do vključno 104. tedna bolezni, vendar nikoli dlje od veljavnosti pogodbe. Zaposleni je upravičen do nadomestila v primeru bolezni tudi, kadar se delovno razmerje konča prvi dan bolezni ali v času, ko mora biti plača redno izplačevana. Nadomestila za bolezen se začnejo izplačevati po dveh ali več dneh po koncu delovnega razmerja. Obstajata dve možni situaciji: oseba z delodajalcem je krita s strani delodajalca, ki plačuje plačo do dveh let. Če ima oseba pogodbo za določen čas, je zaposlena kot začasni delavec (uitzendkracht) ali prejema nadomestilo za brezposelnost in zboli, UWV prevzame vlogo delodajalca in oseba prejema nadomestilo v primeru bolezni. Pravica do nadomestil za bolezen v vsakem primeru poteče prvi dan v mesecu, v katerem dosežete starost 65 let ali oseba več ni bolna.

Zavarovanje za tveganja oskrbe za dolgotrajno hospitalizirane osebe, starejše, invalide in duševno prizadete osebe s kroničnimi težavami, je zajeto z AWBZ in po njem so zavarovani za dolgotrajno oskrbo vsi prebivalci in tujci, ki delajo na Nizozemskem ter torej plačujejo davek na izplačane plače, so zavarovani.

Dodatne informacije: http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_the_Netherlands

Preveri zdravstvo v različnih državah: